Menu
Sony Blende Ford C-Max

IML 模内贴膜技术

3个独立的膜片在一个产品上实现

Kunststoff Helmbrechts AG

大众 - 型号KH产品

方向盘开关

  • 双色(光密封按键) 
  • 3色(拨动开关)
  1. 镀烙面喷漆
  2. 镭射符号

仪器控制面板

  • 3D模内贴标

方向盘扣

  • 镀烙边控制面板
  • 喷漆和镭射按键